75x75
Zhenji Zhenji is such a peacock methinks Da Qiao Diao Chan Diao Chan, the deadly enchantress Gan Ning Lu Bu Lu Xun Nu Wa I find Sun Ce arrogant...can you tell? Sun Ce Sun Shang Xiang Xiao Qiao Yue Ying Xhang He Zhu Zhou Yu Zhen Ji

100x100
Xhan He, he is a peackock with claws Sun Shang Xiang is daddy's little Warrior Princess Cross Zhu Rong, face her wrath.